9447503968, 9567955292
വിധിപ്രകാരമുള്ള മഹായന്ത്രങ്ങൾ

സ്ഥലരക്ഷ , ദേഹരക്ഷ , ഗ്രഹരക്ഷ , വാഹനരക്ഷ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോകിക്കുന്നു യന്ത്രം എന്നാൽ നിയന്ത്രണം ഐശ്വര്യാ സമ്പാദനം തുടങ്ങിയവ എല്ലാമാണ്. യന്ത്രങ്ങൾ സ്വർണ്ണം , വെള്ളി , ചെമ്പ് ,പഞ്ചലോഹം എന്നി ലോഹതകിടുകളിൽ ശുദ്ധി വരുത്തി ജീവൻ , പ്രാണൻ , ശക്തി , നേത്രം , ഗോത്രം , യന്ത്രഗായത്രി മന്ത്രഗായത്രി ,പ്രണപ്രതിഷ്ട ഭൂതബീജം , ദിക്പാലബീജം എന്നി പത്ത് അംഗങ്ങൾ ചേർത്ത് പഞ്ചഗവ്യാ ശുദ്ധി,പുണ്യാഗ ശുദ്ധി, നാൽപാമത ജല ശുദ്ധി എന്നി ക്രിയ ചെയ്ത് അവാഹിച്ച് നിവേദ്യാതികൾ കൊടുത്ത് 12, 21, 41, 90എന്നിവയിലെതെങ്കിലെ ദിനങ്ങളിൽ പൂജിച്ച് മന്ത്ര -യന്ത്ര സിദ്ധി വരുത്തി സ്വർണ്ണ -വെള്ളി പഞ്ചലോഹം ഇവയിലെതങ്കിലുമൊരു ലോഹകുടിലാക്കി ധരിക്കാവുന്നതാണ് രക്ഷകാര്യാ സാദ്ധ്യം വശ്യം സ്ഥഭനം , മരണം ,അകർപ്പണം , ഉച്ചാടണം രോഗ ശാന്തി തുടങ്ങിയവ പല കാര്യാ സാധ്യത്തിനും യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് .


1 ) മഹസുദർശന യന്ത്രം :- ബാധകളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും വൈഷ്ണവ പ്രീതിയ്ക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം

2 )സന്താന ഗോപാലം :- സന്താന ദുരിതം മാറുന്നതിനും സന്താന ലബ്ധിക്കും വേണ്ടിയാണ് ധരിക്കുന്നത്

3 ) രാജഗോപാലം :- ഐശ്വര്യം , സുഖം , വശ്യം എന്നിവയ്ക്ക്

4) പുരുഷ സുക്ത യന്ത്രം :- സന്താനലബ്തി , ദീർഘായുസ്സ് കീർത്തി , സമ്പത്ത് , സൗദ്യര്യം , പുരുഷ സന്താന ലബ്തി എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോകിക്കാം

5) നരസിംഹ യന്ത്രം :- ശത്രുദോഷ ശമനം , രോഗശാന്തി അപസ്മാര ശാന്തി ,ദുർഗ്രഹ ബാധാ ശമനം എന്നിവയ്ക്ക്

6)മൃത്യുംജയ യന്ത്രം :- രോഗശമനം , ദുർമരണമുക്തി

7)അഘോര യന്ത്രം :- ധൈര്യവും കരുത്തും ഉണ്ടാക്കി ഗജദോഷം അപിചാര ദോഷം എന്നിവയിൽ നിന്നു മോചനം.

8)വൃതസഞ്ജിവനി യന്ത്രം:- മരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തി

9)ശരഭയന്ത്രം :- ശങ്കദോഷം , ഭുതപ്രേത പിശാച് മുക്തി

10)അശ്വാരുഡയന്ത്രം:- ധനസമൃദ്ധി, കിർത്തി ,വശ്യം.

11)ശുലിനിയന്ത്രം:- ഭുതബാധ, പ്രേത ഉപദ്രവം, ഗ്രഹപിഴ ശത്രുദോഷം എന്നിവയിൽ നിന്നും മോചനം

12)മദനകമേശ്വരിയന്ത്രം:- സ്ത്രീവശ്യം

13)ത്രിപുര സുന്ദരിയന്ത്രം:- രോഗശാന്തി, രാജ്യാവശ്യം അഗ്രഹസാക്ഷാത് കരം

14)മഹാഗണപതിയന്ത്രം:- സകല വിഘ്ന നിവാരണം

15)ഹനുമത് യന്ത്രം :- സകല രോഗശാന്തി , അഭിചാരശാന്തി , സമ്പത്ത് സർവ്വശ്വര്യം തരുന്നു (ബ്രഹ്മാ മചര്യം പാളികേണ്ടതാണ് )

16)ഗരുഡ യന്ത്രം :- സർപ്പങ്ങളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നു മുക്തി .

17)സംവാദസുക്ത യന്ത്രം :- ഐക്യാതയ്ക്ക്

18)വൃണമോചന യന്ത്രം :- കടത്തിൽ നിന്നും നിത്യദാരിദ്രത്തിൽ നിന്നും മുക്തി .

19)വശികരണ യന്ത്രം :- ഇഷ്ട സ്ത്രീ പുരുഷ വശ്യം

20)വിദ്യാരാജഗോപാല യന്ത്രം:- സത്ബുദ്ധി വിജ്ഞാനം വാക്ശുദ്ധി എന്നിവ കൈവരുന്നു

21)ശനിശ്വര യന്ത്രം:- 7 1 / 2 ശനി, കണ്ടക ശനി മോചനം

22)ശ്രിചക്രം :- യന്ത്രങ്ങളുടെ രജ്ഞി സർവ്വകാര്യാ സാധ്യം ഭവനത്തിലോ സ്ഥാപനത്തിലോ വെച്ചാരധിച്ചാൽ സമ്പത്ത് സമൃദ്ധി, കാര്യവിജയം , വശ്യം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകും.