9447503968, 9567955292
Thantrikam Mantrikam
Thantrikam

  • Prathishta
  • Festivals and other Programs
  • Sarppa Prathishta
  • Kaavozhippikkal
  • Sarppabali

Mantrikam

  • Maha Sathru Samhaara Homam
  • Uddishta Kaaryasiddhi Guruthi കാര്യാസിദ്ധി ഗുരുതി
  • CHaamundi Pooja
  • Bandha Mokshakara Pooja
  • Vrina Mochana Homam etc..