9447503968, 9567955292
താന്ത്രിക മാന്ത്രിക കർമ്മങ്ങൾ
താന്ത്രികം

  • പ്രതിഷ്ഠ
  • ഉത്സവം , മറ്റ് ക്രിയകൾ
  • സർപ്പ പ്രതിഷ്ഠ
  • കാവൊഴിപ്പിക്കൽ
  • സർപ്പബലി തുടങ്ങിയവ

മാന്ത്രികം

  • മഹാ ശത്രു സംഹാര ഹോമം
  • ഉദ്ദിഷ്ഠ കാര്യാസിദ്ധി ഗുരുതി
  • ചാമുണ്ഡി പൂജ
  • ബന്ധ മോക്ഷകര പൂജ
  • വൃണ മോചന ഹോമം തുടങ്ങിയവ